Predhodne arheološke raziskave

Zaščitena območja

Na področju Slovenije je prisotnost človeka sledljiva več kot 300.000 let v preteklost. Da bi se zaščitili sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij, so se določena področja Slovenije zaščitila in so vpisana v Register kulturne dediščine RS.

Prav gotovo ste že slišali za koliščarje s področja današnjega Ljubljanskega barja. Zaradi ohranjanja sledov teh davnih prebivalcev je celotno Barje zaščiteno in v kolikor načrtujete na Barju gradbene posege, se boste kot invetitor srečali tudi z arheološkimi raziskavami.

Tako je z vsemi zaščitenimi območji. Preden posegamo v ta področja (gradnje, rušitve, vkopi za infrastrukturo, melioracije). Zavod za varstvo kulturne dediščine RS oziroma odgovorni konservator območne enote zavoda pod katerega spada zemljišče izda kulturnovarstvene pogoje, ki nalagajo obliko predhodnih arheoloških raziskav.

Zakaj je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave

Predhodne arheološke raziskave je potrebno opraviti, da se preveri ali bi ob načrtovanih gradbenih delih posegli v arheološke ostaline in jih s tem poškodovali  in uničili. Večina predhodnih raziskav je negativna in v tem primeru odgovorni konservator po prejetem poročilu sprosti zemljišče za gradnjo. V primeru, da so raziskave pozitivne,  odgovorni konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine predpiše postopke s katerimi se arheološke ostaline odstrani in naknadno sproti zemljišče za gradnjo.

Metode arheoloških raziskav

Obstaja več metod arheoloških razsikav  katerih namen je odkriti oz. posredno zaznati na površini tal in pod površino sledove arheoloških ostalin oziroma preteklih  človekovih dejavnosti, ki služijo za oceno arheološkega potenciala (dimenzij, vsebine, kompleksnosti…) najdišča ali območja. Nekatere raziskave so neinvazivne pri katerih se v sam teren ne posega, druge invazivne v sklopu katerih se na terenu  izvedejo ročni, strojni ali kombinirani izkopi,  jedrne  vrtine ali drugi posegi. Seveda je možna in verjetna tudi kombinacija različnih metod.

V nekaterih primerih konseravtor predpiše predhodno arheološko raziskavo v obliki arheološke raziskave ob gradnji , ki poteka ob sami gradnji.  V tem priemru vse izkope, posege v teren, znotraj zaščitenega območja (izkopi gradbene jame, izkopi za infrastrukturo, melioracije, rušenje temeljev odstranjenih objektov, …) spremlja arheološka ekipa, ki ob gradbenih delih izvaja arheološko raziskavo. Ob morebitnem odkritju zahtevnejših arheoloških ostalin  lahko konservator med samo raziskavo spremeni metodo predhodne arheološke raziskave.

Najzahtevnejša oblika arheoloških raziskav so arheološka izkopavanja. V tem primeru se na predpisanem tlorisu odpre celotno površino in v skladu z arehološko metodologijo izkoplje arheološke ostaline.

Stroški raziskav

Stroški raziskave se gibljejo od nekaj sto evrov dalje in so odvisni od vrste , obsega in zahtevnosti raziskave. Lahko pa pri sami izvedbi  sodelujejo tudi predstavniki naročnika in tako zmanjšajo strošek storitve. Sami lahko zagotovite strojno mehanizacijo, delavce za izkop ali druge storitve, v kolikor predpisana metoda arheološke raziskave zajema tovrstne storitve.

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine ( ZVKD-1) strošek arheološke raziskave v večini  primerov bremeni investitorja. Prav tako investitorja bremeni morebitna poizkopovalna obdelava arhiva najdišča. Med terenskimi deli namreč, predvsem pri arheoloških raziskavah kjer so odkrite arheološke ostaline, nastane obsežna dokumentacija, poberejo se najdbe, vzorci … kar imenujemo arhiv arheološkega najdišča. Le tega je potrebno po sami raziskavi obdelati, dokumentacijo sprocesirati, najdbe evidentirati, dokumentirati , konservirati in restavrirati, opraviti analize… in v skladu s pravilnikom o arheoloških raziskavah izdati končno poročilo.

Kdo lahko izvede arheološko raziskavo?

Arheološke raziskave lahko izvede podjetje, ki izpolnjuje zakonsko določene zahteve, na podlagi  “Soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline”, ki ga izda Ministsrvo za kulturo.

Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah podjetje izdela poročilo na podlagi katerega Zavod za varstvo kulturne dediščine RS z odločbo ” sprosti zemljišče za gradnjo” ali pa predpiše nadaljnje postopke.

“Soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline”, ki  je pogoj, da z raziskavami pričnemo  izda Ministrstvo za kulturo na podlagi vloge in prilog.

Koliko časa potrebujemo za izvedbo arheološke raziskave?

Trajanje raziskave je odvisno predvsem od metode, obsega in zahtevnosti raziskave. Mnoge so izvedene, ravno tako kot večina geoloških raziskav, v enem dnevu.  Druge trajajo dlje, redke mesec ali več.

Ekipa podjetja je dovolj velika, da lahko dela opravljamo na različnih lokacijah in za različne naročnike sočasno. S terenskimi deli pričnemo takoj po pridobljenem soglasju in v skladu z naročnikovim terminskim planom.

Še enkrat velja opozoriti, da so nekatera področja zaščitena in pred nakupom zemljišča, je vsekakor smotrno najprej preveriti ali se vaše zemljišče nahaja na območju kjer vas bo kot investitorja pred gradnjo bremenila izvedba arheoloških raziskav.


Kako poteka postopek?

Kulturnovarstveni pogoji

V času zbiranja dokumentacije za gradbeno dovoljenje ali drugih enostavnejših dovoljen za gradnjo mora investitor  najprej pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine. V kulturnaovarstvenih pogojih odgovorni konsrevator predpiše kakšno obliko arheološke raziskave je potrebno izvesti in v kakšnem obsegu mora biti arheološka raziskava opravljena.  Za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev investitor ali njegov projektant na pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine pošljeta vlogo za izdajo kulturnovrstvenih pogojev za izvedbo načrtovanega gradbenega posega.

Kulturnovarstveno soglasje za arheološko raziskavo in odstranitev arheološke ostaline

Da bi lahko raziskavo  izvedli moramo iz Ministrstva za kulturo pridobiti Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki nam kot podjetju dovoljuje izvedbo raziskave. Za pridobitev soglasja bi moral investitor na Ministsrvo za kulturo poslati vlogo s prilogami. Ker je vloga s prilogami kar zahtevna in v nekaterih delih zahteva nekaj znanja s področja kulturne dediščine ter arheologije,  vlogo v imenu investitorja pripravimo mi. Investitor samo podpiše obrazce, ki mu jih v ta namen predhodno pripravimo in pošljemo, lahko pa jih dobi tudi  na naši spletni strani. Ko je vloga oddana na ministrstvo,  jo obravnava strokovna komisija. Vse vloge, ki na ministsrtvo prispejo do torka do 12h so obravnavane v tekočem tednu, v četrtek. Po prejemu soglasja se po tereminski uskladitvi izvede terenski del raziskave. Nakar se izda poročilo z rezultati raziskave, ki se ga posreduje odgovornemu konservatorju na pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Kulturnovasrtveno soglasje k projektu

V kolikor je rezultat arheoloških raziskav negativen,  odgovorni konservator z izdajo soglasja sprosti teren za gradnjo. Da bi lahko izdal soglasje pa mora prejeti vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja od investitorja ali njegovega projektanta. Po prejemu soglasja lahko investitor prične z gradnjo oziroma nadaljuje s postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V kolikor je rezultat raziskave pozitiven, konseravtor predpiše nadaljnje postopke za zaščito arheoloških ostalin.

Pri vseh postopkih je zaželjeno, da investitor ali od njega pooblaščeni projektant aktivno sodelujeta in sta sproti seznanjena z vsemi okoliščinami postopka in raziskave.

Vse obrazce in vloge najdete v zavihku obrazci.

Posted in Osnovno.