STARA Predhodne arheološke raziskave

Na področju Slovenije je prisotnost človeka sledljiva več kot 300.000 let v preteklost. Da bi se zaščitili sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij, so se določena področja zaščitila in so vpisana v Register kulturne dediščine RS.

Preden posegamo na zaščitena področja (gradnje, rušitve, vkopi za infrastrukturo, melioracije..) Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, oz. konservator območne enote zavoda pod katerega spada zemljišče, izda kulturnovarstvene pogoje, ki nalagajo obliko predhodnih arheoloških raziskav.

Arheološke raziskave lahko izvede podjetje, ki izpolnjuje zakonsko določene zahteve na podlagi s strani Ministrstva za kulturo izdanega ” Soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline”. Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah podjetje izdela poročilo in na podlagi katerega Zavod za varstvo kulturne dediščine z odločbo ” sprosti zemljišče za gradnjo” ali pa predpiše nadaljnje postopke.

“Soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline”, ki je pogoj, da z raziskavami pričnemo, izda Ministrstvo za kulturo na podlagi vloge in prilog. Soglasje podpiše minister.

Na vašo željo vodimo postopke pridobitve soglasja in vse v zvezi z upravnim postopkom, ki se nanaša na arheološke raziskave.

Posted in Uncategorized.